küfür Haberleri

KÜFÜR NEDİR?

Küfür; inkâr, reddetmek, yok saymak, görmezlikten gelmek gibi anlamlara gelir. İslam'a göre İslam'ın inanç esaslarını reddeden kişiye kâfir denir. Bununla beraber İslam'da inanç esaslarının neler olduğu konusunda görüş birliği yoktur.