Danıştay Haberleri

Danıştay, idari yargı alanındaki en yüksek görevli idari mahkemedir (Danıştay Kanunu m.1). Danıştay, temyiz incelemesi yapmak, idare hukukunu ilgilendiren bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirmek ve bazı davalara ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevlidir.

Danıştayın görevleri ve işleyişi 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile belirlenmiştir.

İstinaf ve temyiz kanun yolu incelemesi de dahil olmak üzere idari davalara bakma görevi şu mahkemelere aittir:

İdare mahkemesi (İlk derece mahkemesi),

Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi),

Bölge idare mahkemesi (İstinaf mahkemesi),

Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı idari davalar için ilk derece mahkemesi)