Resmi Gazete'de bugün: 24 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan kararlar!

Resmi Gazete'nin 24 Aralık 2021 tarihli sayısı resmi internet sitesinde yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM - 2021/6)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)

KARAR

Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/14509 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/10018 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/2762 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün: 24 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan kararlar! ile ilgili etiketler Gazete 24 Aralık resmi 2021