Tarım ve Orman Bakanlığı Haberleri

2 Mayıs 1920 târih ve 3 Sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcrâ Vekillerinin Sûret-i İntihâbına Dâir Kânun ile Ticâret, Sanâyi, Ziraat, Orman ve Maâdin hizmetlerini yürütmek üzere İktisat Vekâleti kurulmuştur.
6 Mart 1924 Târih ve 63 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "432 Sayılı Ziraat ve Ticâret Vekâletleri Teşkîli Hakkında Kânun" ile İktisat Vekâleti kaldırılarak bunun yerine Ziraat Vekâleti ve Ticaret Vekaleti kurulmuştur.
21 Ocak 1928 Târih ve 63 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "1200 Sayılı Ticâret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhîdi ve İktisat Vekâleti Teşkîli Hakkında Kânun" ile daha önce birbirinden bağımsız ve iki ayrı bakanlık olarak oluşturulmuş bulunan Ziraat ve Ticâret bakanlıkları, İktisat Vekâleti adı altında tekrar birleştirilmiştir.
30 Aralık 1931 Târih ve 1989 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "1910 Sayılı Ziraat Vekâleti Teşkîline Dâir Kânun" ile Ziraat Vekâleti, İktisat Vekâleti'nden ayrılarak ikinci kez yeniden bağımsız bir bakanlık olarak kurulmuştur.
Cumhurbaşkanlığının 26 Ocak 1974 Târih ve 4/92 Sayılı onayları ile kurulan hükûmetin onay yazısında, Tarım Bakanlığının adı değiştirilerek "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı" hâline dönüştürülmüştür.
17 Şubat 1981 Târih ve 17254 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "2384 Sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri Hakkındaki Kânun" ile bakanlığın adı "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.
14 Aralık 1983 Târih ve 18251 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "183 Sayılı Kânun Hükmünde Kararnâme ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanarak bakanlığın adı "Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.
9.8.1991 Târih ve 20955 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "441 ve 442 Sayılı Kânun Hükmünde Kararnâmeler" çıkarılmıştır. Kararnâmeler ile Orman Bakanlığı ikinci kez ayrılmış ve bakanlığın adı "441 Sayılı Kânun Hükmünde Kararnâme" ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
3.6.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 639 Sayılı KHK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulmuştur.
Yukarıda 1920 yılından günümüze kadar kronolojik olarak açıklanan tarihsel süreçte tarım hizmetlerinin yürütüldüğü bakanlıkların bünyesinde kurulan Teftiş ve Denetim birimleri, şuan faaliyetini yürütmekte olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının köklerini oluşturmaktadır.