İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı sözleşmenin feshedilmesi kararı ile ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi söz konusu kararı iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun başkan olmasından sonra alınan bir karar ile TÜRGEV ile yurtlar için yapılan sözleşme için fesih kararı çıkmıştı. , Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ise kararı yargıya taşımıştı.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi aldığı karar ile fesih kararının hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Bu durumda, davalı idare ile davacı arasında 12.11.2015 tarih ve 1772 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren protokolün süresinin, protokolün 6.1 maddesi hükmü uyarınca, yine protokolün 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 maddelerinin yürürlüğünü müteakip kiralamaların devam ettiği sürece yürürlükte olacağının belirtildiği, dava konusu işlem tarihi itibarıyla davacının kullanımında olan taşınmazların kira sözleşmelerinin devam ettiği, bununla birlikte anılan
taşınmazlara ilişkin yapılan kira sözleşmelerinin feshedildiğine ya da sona erdirildiğine yahut sözleşmeye konu taşınmazların tahliye edildiğine dair dava dosyasına herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı, dolayısıyla bahse konu protokolün süresinin kiralamaların devam ettiği müddet olarak belirlenmesi karşısında, 23.08.2019 tarihli dava konusu işlem tarihi itibariyle protokolün süresinin henüz dolmadığı anlaşıldığından, protokolün süresinin dolduğu
belirtilerek feshedilmesine ve protokol kapsamında yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleri ile birlikte iade edilmesinin istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 681,35-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 3.110,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece karşılanan 148,60-TL YD İtiraz Harcının davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının talepte bulunulmaması halinde kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 25.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu

İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu - Resim : 2

İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu - Resim : 3

İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu - Resim : 4

İBB'nin TÜRGEV kararı hukuka aykırı bulundu ile ilgili etiketler İBB TÜRGEV yurt mahkeme Sözleşme karar fesih