Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Büro Personeli, Temizlik Görevlisİ, Güvenlik Görevlisi alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli Büro Personeli, Temizlik Görevlisİ, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacaktır.

2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 (altmış) puan almış adaylar arasından sözleşmeli toplan 36 (otuz altı) personel alınacak

Alınacak Sözleşmeli Personel Kadro dağılımı:

Büro Personeli: 6

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) : 22 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi : 8 

A) METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI GENEL ŞARTLAR

          İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

          1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

          3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

          4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

          5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

          6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

          7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

          9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

         10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

  
B) METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ÖZEL ŞARTLAR    

B.1- BÜRO PERSONELİ

         1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.

         2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

B.2- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

         1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.

         2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

         3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

         4. Cinsiyetinin erkek olması.

         5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

         6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

         7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

         8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.

         9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)

        10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

        11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

        12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B.3- DESTEK PERSONELİ

        1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

        2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

        3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

C) METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ

        1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

        3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

       4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

       5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

       6. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

       7. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

       8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

       9. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

      10. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece bir tanesine ve 3 (üç) farklı birime başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

      11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, Radar sahalarında çalışmak için yapacakları tercihlerden önce iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi alabilirler.

 D) METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YERLEŞTİRME İŞLEMİ

      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

      Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

      Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

      KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

      Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

      İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Büro Personeli, Temizlik Görevlisİ, Güvenlik Görevlisi alınacak ile ilgili etiketler sözleşmeli personel alım ilanı personel alım ilanı Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım ilanı
GÜNÜN VİDEOSU

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatine ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi aldığını açıkladı.