Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Hümeze Suresinde, insanlar arasındaki ilişkilerde temel olan ahlak ilkelerine dikkat çekilmiştir. 9 ayetten oluşan surenin okunuşu, anlamı ve konusu merak edilmektedir. Hümeze Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenlere haberimizde yer verdik.

Hümeze Suresi okunması ve ezberlenmesi kolay surelerden biridir. 9 ayetten oluşan surede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.  İşte, Hümeze Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

 HÜMEZE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Veylül li külli hümezetil lümezeh

2- Ellezıcemea malev ve addedeh

3- Yahsebü enne malehu ahledeh

4- Kella le yümbezenne fil hutameh

5- Ve ma edrake mel hutameh

6- Narullahil mukadeh

7- Elleti tettaliu alel ef'ideh

8- İnneha aleyhim mü'sadeh

9- Fi amedim mümeddedeh

HÜMEZE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

4- Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!

5- Bildin mi Hutame nedir?

6- Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir

7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!

8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,

9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak.

HÜMEZE SURESİ KONUSU

İnsanları ayıplamanın, onları alaya alıp kınamanın, gıybetlerini yapmanın, hâsılı ona zarar verecek sözlü veya fiili, açıktan veya gizliden zarar vermenin kötülüğü haber verilir. Böyle davranan bedbahtların varacağı cehennemin tasviri yapılır.

HÜMEZE SURESİ NÜZUL

Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci suredir. Kıyamet suresinden sonra, Mürselat suresinden önce Mekke’de inmiştir.

TEFSİRİ

“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan bencil ve maddeci kimseler olduklarını da ifade etmektedir.

FAZİLETİ

Hümeze Suresi fazileti hakkında bazı hadis kaynaklarında bilgiler yer almıştır.

Hümeze sûresinin faziletine dair Übey b. Kâ'b'dan rivayet edilip bazı tefsir kitaplarında yer alan (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 233) ve Allah'ın Hümeze sûresini okuyana Muhammed ashabının sayısı kadar ecir vereceğini bildiren hadisin uydurma olduğu kabul edilmiştir (İbnü'l-Cevzî, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432).

Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı: Hümeze Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu ile ilgili etiketler dua
GÜNÜN VİDEOSU

Afrika ülkesinde darbe girişimi engellendi! Darbeye kalkışan grubun içinde 3 CIA ajanı yakalandı....

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu. Darbeye kalkışan grubun içinde ABD vatandaşı 3 CIA ajanı yakalandı.