Elazığ Belediyesi 56 taşınmaz satışı gerçekleştirecek! İhale satışlarına kimler nasıl katılabilir?

Elazığ Belediyesi 56 taşınmaz satışı gerçekleştirecek! İhale ile yapılacak olan satışlara kimler nasıl katılabilir? İşte Elazığ Belediye'sinden yayınlanan taşınmaz satışı ilanının detayları...

Elazığ Belediyesi tarafından satış ilanı yayınlandı. Taşınmaz satışı ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte ihale satışlarına ilişkin detaylar...

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

 2. Taşınmazların  İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:32 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır

 3. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgahı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4-7 Geçici teminat ve iştirak bedelinin  ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
4.11-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 2. Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.

 3. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri  ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

 4. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları  ihale edilen kişi  veya kişiler tarafından  aynen kabul edilmiş sayılır

 5. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.

 6. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

 7. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
1 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL
+KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 10.00
2 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL
+KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 10.05
3 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL
+KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 10.10

 

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
4 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000.00 TL 08.05.2024 10.15
5 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 10.20
6 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 10.25
7 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 10.30
8 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 10.35
9 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 10.40
10 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 10.45
11 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 10.50
12 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 10.55
13 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 11.00
14 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 11.05
15 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 11.10
16 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 11.15
17 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 11.20
18 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 11.25
19 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 11.30
20 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 11.35
21  Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 14.00
22 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 14.05
23 Abdullahpaşa 689/6 Konut  A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 14.10
24 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 14.15
25 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 14.20
26 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 14.25
27 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 14.30

 

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
28 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 14.35
29 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 14.40
30 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 14.45
31 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 14.50
32 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 14.55
33 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 15.00
34 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 15.05
35 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 15.10
36 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL
+ KDV
54 000,00 TL 08.05.2024 15.15
37 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL
+ KDV
56.250,00 TL 08.05.2024 15.20
38 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 15.25
39 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL
+ KDV
57.000,00 TL 08.05.2024 15.30
40 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL
+ KDV
55.500,00 TL 08.05.2024 15.35
41 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 7.325.000,00 TL
+ KDV
219.750,00 TL 09.05.2024 10.00
42 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 8.275.000,00 TL
+ KDV
248.250,00 TL 09.05.2024 10.05
43 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 391 7.287.500,00 TL
+ KDV
218.625,00 TL 09.05.2024 10.10
44 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 8.000.000,00 TL
+ KDV
240.000,00 TL 09.05.2024 10.15
45 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL
+ KDV
107.400,00 TL 09.05.2024 10.20
46 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 383 4.809.000,00 TL
+ KDV
144.270,00 TL 09.05.2024 10.25
47 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL
+ KDV
107.400,00 TL 09.05.2024 10.30
48 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 4.746.000,00 TL
+ KDV
142.380,00 TL 09.05.2024 10.35
49 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan A Blok  Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 7.325.000,00 TL
+ KDV
219.750.00 TL 09.05.2024 10.40
50 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 8.275.000,00 TL
+ KDV
248.250,00 TL 09.05.2024 10.45
51 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 7.325.000,00 TL
+ KDV
219.750.00 TL 09.05.2024 10.50

 

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
52 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 8.275.000,00 TL
+ KDV
248.250,00 TL 09.05.2024 10.55
53 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL
+ KDV
107.400,00 TL 09.05.2024 11.00
54 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 383 4.809.000,00 TL
+ KDV
144.270,00 TL 09.05.2024 11.05
55 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL
+ KDV
107.400,00 TL 09.05.2024 11.10
56 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 4.746.000,00 TL
+ KDV
142.380,00 TL 09.05.2024 11.15
Elazığ Belediyesi 56 taşınmaz satışı gerçekleştirecek! İhale satışlarına kimler nasıl katılabilir? ile ilgili etiketler Elazığ Belediye ihale
GÜNÜN VİDEOSU

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatine ilişkin Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilgi aldığını açıkladı.