Beyyine Suresi nedir, nasıl okunur? Beyyine Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı...

İnkarcıların durumundan, Allah'a inanıp kulluk görevini yerine getirenlerin ebedi cennette kalacaklarından bahseden Beyyine Suresi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Beyyine Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve konusuna haberimizde yer verdik. İşte sure ile ilgili tüm detaylar...

Beyyine Suresi, Medine döneminde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine, ‘apaçık delil’ anlamını taşımaktadır. Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü suredir. Surenin esas konusu, insanları dine davette “peygamber gönderme”nin önemini açıklamaktır. İşte Beyyine Suresi ile ilgili detaylar...

BEYYİNE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh

2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah

3- Fiha kütübün kayyimeh

4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh

5- Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh

6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh

7- İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh

8- Cezaühüm'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.

2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

BEYYİNE SURESİ KONUSU

Sûrede Hz. Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği karşı­sında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları eleştirilmekte; özellikle Ehl-i kitabın, bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları, çünkü İslâm’ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sûre kötülerle iyilerin âhiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmaktadır.

Beyyine Suresi nedir, nasıl okunur? Beyyine Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı... ile ilgili etiketler dua