Ağız yarasının geçmesi için okunan şifa duaları nelerdir?

Duaların gücüne inanan insanlar hasta oldukları zaman Allah'a dua ederek şifa talep ediyor. Bu çerçevede ''Ağız yarasının geçmesi için okunan dualar nelerdir?'' şeklindeki arama hız kazanıyor. Peki ağız yarasının geçmesi için hangi duaların okunması gerekir? Peygamber efendimizin şifa duaları nelerdir? İşte ağız yarası için okunan şifa duaları...

Duaların gücüne inanan insanlar hasta oldukları zaman Allah'a dua ederek şifa talep ediyor. Bu çerçevede ''Ağız yarasının geçmesi için okunan dualar nelerdir?'' şeklindeki arama hız kazanıyor. Peki ağız yarasının geçmesi için hangi duaların okunması gerekir? Peygamber efendimizin şifa duaları nelerdir? Kuran- Kerim'de geçen şifa ayetleri nelerdir? İşte ağız yarası için okunan şifa duaları...

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN ŞİFA DUALARI!

Hz. Aişe'nin rivayetine göre peygamber efendimiz kendisinden bir hastanın şifa bulması için dua talep edildiği zaman şu duayı okurdu:

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Peygamber efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril -aleyhisselam- tedavi eder ve:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et,, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

KURAN-I KERİM'DE GEÇEN ŞİFA AYETLERİ NELERDİR?

Tevbe Sûresi, 14. Ayet 

Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Yunus Sûresi, 57. Ayet 

Okunuşu: "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

Nahl Sûresi, 69. Ayet 

Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Okunuşu: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)...."

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Okunuşu: "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni."

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Fussilet Sûresi, 44. Ayet 

Okunuşu: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."

Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Ağız yarasının geçmesi için okunan şifa duaları nelerdir? ile ilgili etiketler dua